วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Swot analysis คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง พร้อม ยกตัวอย่าง

คือการวิเคราะห์จุดเข็งและจุดอ่อนขององค์กรโดยวิเคราะห์ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กรเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวางกลยุทย์ให้มีเหมาะสมกับองกรค์
Swot analysis มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ประโยชน์
1.ทำให้ผู้บริหารขององค์กรสามรถวางกลยุทย์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร
2.ทำให้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร
3.ทำให้เห็นโอกาสในการพัฒนาองค์กร
4.ทำให้เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่ง

ตัวอย่าง
บริษัทขายไอครีมแห่งหนึ่งได้มีการทำ Swot analysis โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นและได้เล็งเห็นว่ากลุ่มลูกค้าในกลุ่มของคนวัยทำงานมีความต้องการไอครีมที่แตกต่างจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นและยังไม่มีคู่แข่งรายใดทำ บริษัทนี้จึงเห็นโอกาสที่จะขยายกิจการของบริษัทไปสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น